Grundejerforeningen Kirsebærhegnet

 

 

Vedtægter for Grundejerforeningen Kirsebærhegnet

Navn og hjemsted
§ 1

1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirsebærhegnet.
Dens hjemsted er Roskilde Kommune.

1.2 Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

Formål
§ 2

2.1 Foreningens formål er at virke for et godt sammenhold mellem medlemmerne og i øvrigt varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lokalplan nr.1.08. Foreningens formål er endvidere at eje og administrere fællesarealer, veje og stiarealer, som er udstykket fra matr. nr. br Jyllinge by, Jyllinge for de 26 helårsboliger på parceller af matr. 1 br.

2.2 Foreningens formål er endvidere at administrere og vedligeholde den fælles belysning,og de to fælles centraludsugningsanlæg.

2.3 Grundejerforeningen har ligeledes til formål at varetage medlemmernes interesse i den lokale antenneforening.

2.4 Grundejerforeningen har til formål at repræsentere beboerne i grundejerforeningens området i eventuel overordnet grundejerforening.

2.5 Foreningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening.

Medlemmer
§ 3

3.1 Medlemmer af Grundejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af ejendomme udstykket fra matr. nr. 1 br Jyllinge by, Jyllinge.

3.2 Ved ejerskifte er sælger pligtig inden 3 måneder fra overtagelsesdagen at anmelde ejerskiftet til foreningen. Såvel sælger som køber hæfter for eventuelle restancer.

3.3 Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal for at kunne gøres til genstand for afstemning, indsendes til bestyrelsen senest den 15. maj. Forslagene skal optages på dagsordenen i deres fulde ordlyd.

Kontingent
§ 4

4.1 Det til foreningens drift nødvendige beløb fastsættes på generalforsamlingen efter forelæggelse af et budgetforslag for det kommende år, og pålignes medlemmerne som kontingent. Kontingentet opkræves hos det enkelte medlem med en 1/26.

4.2 Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal opkræves ekstraordinært kontingent.

4.3 Kontingentet betales forud kvartalsvis den 1/1, den 1/4, den 1/7 og den 1/10, og det forfalder til betaling den første i den måned, der følger minimum 8 dage efter opkrævningen. Bestyrelsen foranlediger kontingentopkrævningen.

4.4 Såfremt et kontingent ikke er betalt inden 14 dage efter forfaldsdagen udsendes 1. rykker med afleveringsattest, der tillægges et af generalforsamlingen fastsat gebyr, p.t. 250,- kr. Såfremt kontingent og gebyr ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelsen af første rykker, udsendes 2. rykker med afleveringsattest med tillæg af et af generalforsamlingen fastsat gebyr, p.t. 250,- kr. og med angivelse af, at såfremt denne ikke betales, vil sagen uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso.

4.5 Såfremt der efter 14 dage efter afsendelsen af 2. rykker ikke er sket betaling, er bestyrelsen pligtig at afgive sagen til retslig inkasso, idet restanten er forpligtet til at betale alle omkostninger herved.

4.6 Bestyrelsen er i særlig tilfælde bemyndiget til at give en kortere henstand.

Hæftelse
§ 5

5.1 Foreningens til enhver tid værende medlemmer hæfter i forhold til tredjemand solidarisk pro rata.

Generalforsamling
§ 6

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1/7.

6.3 Indkaldelsen sker ved skriftlig bekendtgørelse med en frist af 14 dage med angivelse af dagsorden og evt. emner, herunder indkomne forslag, der vil være at behandle. Den ordinære generalforsamling kan dog altid afgøre sager, som efter disse regler skal behandles på en sådan, ligesom den kan beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et specielt emne.

6.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse.

6.5 For den ordinære generalforsamling skal der mindst gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det seneste år.
  5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  6. Bestyrelsens budgetforslag for foreningen samt fastsættelse af medlemskontingent, eventuelt ændringer i rykkergebyrer.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisor og en suppleant.
  9. Eventuelt, herunder eventuelle opfordringer til bestyrelsen.

6.6 Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der tiltrædes af dirigenten og såvel den afgående som tiltrædende formand. Dirigentens formulering er afgørende.

6.7 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen skriftligt i hænde inden 15. maj.

Afstemninger
§ 7

7.1 Hvert medlem (hvert matr. nr., der udgør en samlet ejendom), har i alt en stemme.

7.2 Et medlem kan medtage indtil 4 fuldmagter fra andre medlemmer. Det vil sige 5 stemmer i alt.

7.3 Et medlem, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er i restance med kontingent eller gebyrer, har taleret, men ingen stemmeret.

7.4 Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.

7.5 Til beslutning om ændring af vedtægterne og ordensreglementet kræver, at halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 14 dage efter.

7.6 Dirigenten fastsætter, om der skal ske skriftlig afstemning, ligesom 1/8 af de stemmeberettigede efter antal stemmer kan forlange det. Blanke stemmer regnes for ikke angivne.

7.7 Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan kun ske, såfremt der foreligger forudgående godkendelse fra Roskilde Kommune.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 8

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller såfremt ¼ af medlemmerne anmoder skriftligt herom med en motiveret dagsorden eller afholdelsen betinget af reglerne om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i § 7.5.

8.2 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt. Sådanne generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og med tilhørende bilag.

Bestyrelsen
§ 9

9.1 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

9.2 Grundejerforeningen ledes af en bestyrelsen bestående af 3-5 medlemmer, der varetager den daglige ledelse af Grundejerforeningen. Der vælges en suppleant for bestyrelsen samt for revisoren.

9.3 Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen, disses ægtefæller/fastboende samlever samt hjemmeboende børn over 18 år.

9.4 Valgene gælder for to år. Dette gælder endvidere for repræsentanter i antenneforeningen, revisor og suppleant.

9.5 Bestyrelsen kan om nødvendigt supplere sig selv. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtages det udtrædende bestyrelsesmedlems anciennitet.

9.6 Bestyrelsesmøder afholdes, såfremt et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede. Formanden, i hans fravær et andet medlem af bestyrelsen, leder forhandlingerne, som der føres protokol over. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

9.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori kan deltage personer udenfor bestyrelsen. Udvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen.

Tegningsregel
§ 10

10.1 Bestyrelsen repræsenterer i enhver henseende udadtil, såvel overfor offentlige myndigheder som private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med disse love og de på generalforsamlinger trufne beslutninger.

10.2 Formanden og kasserer tegner foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura til særlige konti i pengeinstitut.

10.3. Generalforsamlingen kan give bestyrelsen mandat til samlet at tegne foreningen.

Regnskab
§ 11

11.1 Foreningens regnskabsår er 1/4 - 31/3. Første regnskabsår dog fra stiftelsen til 31. december det pågældende år.

11.2 Kassereren modtager foreningens indtægter og underskriver alle kvitteringer. Bestyrelsen kan bemyndige kasserer til at have en mindre kassebeholdning. I øvrige skal foreningens midler indestå i pengeinstitut til bedst mulige forrentning. Ved opsparing til vejfond mm. Kan der ske anbringelse i værdipapirer under iagttagelse af rimelig sikkerhed for anbringelsen.

11.3 Kassereren fører an af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en medlemsprotokol. Medlemsprotokollen kan være i et IT-medie.

Revision
§ 12

11.4 Den af generalforsamlingen valgte revisor kontrollerer regnskabets rigtighed og påser, at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingens beslutninger.

11.5. Revisoren har ret til uanmeldte kasseeftersyn med dags varsel.

11.6 Beslutning om ændring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kan kun ske, såfremt der foreligger forudgående godkendelse fra Roskilde Kommune.

Opløsning
§ 13

13.1 Forslag om foreningens opløsning, der skal være mulig efter tinglyste bestemmelser, skal behandles efter de i § 7.5. angivne regler, dog kan forslaget kun vedtages med et flertal på mindst ¾ af samtlige stemmer. Opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

13.2 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

13.3 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer med fradrag af eventuel gæld med mindre generalforsamlingen måtte bestemme andet med almindelig stemmeflerhed.

Bestemmelser og retningslinjer for Grundejerforeningen Kirsebærhegnet.
§ 14

14.1 Alle foreningens medlemmer er pligtige at efterkomme de i disse love optagne og på generalforsamlinger vedtagne bestemmelser, og er i denne henseende også ansvarlig overfor foreningen for husstandens medlemmer samt for brugere af medlemmernes respektive ejendomme.

14.2 Alle de under §14.1. omfattede personer er pligtige at overholde foreningens til enhver tid gældende ordensregler.

14.3 Såfremt veje, anlæg, forsyningsledninger og lignende opbrydes eller beskadiges ved grundarbejde eller anden foranstaltning, som er Grundejerforeningen uvedkommende, er vedkommende ejer pligtig til straks at foranledige det beskadigede sat i tilbørlig stand igen for egen regning i henhold til de almindelige betingelser for erstatningsansvar. Skulle vedkommende ejer undlade at istandsætte på tilbørlig måde indenfor en af Grundejerforeningens bestyrelse fastsat frist kan reparationer udføres af Grundejerforeningen for vedkommende ejers regning, og Grundejerforeningen har i så fald som rette ansøger regres overfor denne.

14.4 Maling af udhæng på karnap samt carport må kun anvendes følgende træbeskyttelse: Først anvendes Pinotex Grunder base, derefter anvendes Pinotex Protec/Solid nr. 821 Imprægneringsgrøn eller tilsvarende produkter.

14.5 Vedrørende hegn og beplantning følges hegnslovens regler og almindelige naboretlige regler. Hegn og beplantning skal holdes i så ensartet stil som overhovedet muligt. Ønsker en beboer at plante noget, der afviger væsentligt fra den beplantning, der er opført, skal bestyrelsen tages med på råd.

14.6 Ændring af beplantning og indretning af foreningens fælles grønne areal skal være i overensstemmelse med byrådets plan.

14.7 Henkastning af affald, ekskrementer og lignende på fællesarealerne er forbudt i medfør af Miljøministeriets regler om affald.

14.8 Grundejerforeningens fælleslys i carportene må ikke benyttes til fryser, motorvarmer eller lignende ting med et større længerevarende strømforbrug; men kun til støvsugning, værktøj eller lignende ting med et kortvarigt elforbrug.

14.9 Foreningens medlemmer må ikke inddrage dele af det fælles areal til privat formål uden genenralforsamlingens godkendelse.

 

Således vedtaget på Grundejerforeningen Kirsebærhegnets ekstraordinære generalforsamling den 21/4-2022.

ORDENSREGLER